Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 червня 2011 року N 104

Про службову інформацію

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної судової адміністрації України
 від 20 лютого 2012 року N 24
,
 від 17 квітня 2012 року N 40

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної судової адміністрації України
 від 23 жовтня 2012 року N 138)

Керуючись статтями 6, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", частиною п'ятою статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", наказую:


1. Затвердити Типовий перелік документів у місцевому загальному суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток N 1).

(пункт 1 у редакції наказу Державної судової
 адміністрації України від 17.04.2012 р. N 40)

2. Затвердити Типовий перелік документів в апеляційному суді області, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток N 2).

(пункт 2 у редакції наказу Державної судової
 адміністрації України від 17.04.2012 р. N 40)

3. Затвердити Типовий перелік документів в окружному та апеляційному адміністративному суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток N 3).

(пункт 3 у редакції наказу Державної судової
 адміністрації України від 17.04.2012 р. N 40)

4. Затвердити Типовий перелік документів у місцевому та апеляційному господарському суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток N 4).

(наказ доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 17.04.2012 р. N 40
,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 5 - 8
)

5. Відділу інформаційних технологій та забезпечення реєстру судових рішень розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

6. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних судів згідно з додатками...

 

 

 

 

Ш И Р Я Ї В С Ь К И Й    Р А Й О Н Н И Й   С У Д  

О Д Е С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

 

    05 листопада 2012 р.          с.м.т. Ширяєве                           № 14-зп

 

 

«Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію та

які можуть міститися в документах з

організації діяльності Ширяївського

районного суду Одеської області»

 

 

         На виконання статей 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VІ, відповідно до Типового переліку документів у місцевому загальну суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію, затвердженого наказом ДСА України     17 квітня 2012 року № 40 ( втратив чинність на підставі наказу ДСА України від 23 жовтня 2012 року № 138), Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів, затвердженого наказом ДСА України від 23 жовтня 2012 року № 138, керуючись ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VІ ,-

НАКАЗУЮ:

 1.  Затвердити  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ширяївського районного суду Одеської області (додається).    

2. Головному спеціалісту з інформаційних технологій суду розмістити Перелік на офіційному веб-сайті Ширяївського районного суду Одеської області.

3. Перелік  довести до відома усім працівника апарату Ширяївського районного суду Одеської області.

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату суду.

 

 

Голова суду               (підпис)                                             В.О. Николайчук

 

 

 

Ш И Р Я Ї В С Ь К И Й    Р А Й О Н Н И Й   С У Д

О Д Е С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

   _________________________________________________________

     Н А К А З  

  « 29 »  грудня   2012 року     смт Ширяєве                                20 - зп

   Про  внесення змін до наказу  від 05.11.2012 р

  № 14-зп «Про затвердження Переліку відомостей,

  що становлять службову інформацію та які можуть

   міститися в документах з організації діяльності 

   Ширяївського районного суду.

 

         На виконання ст.. 6,9 Закону України «Про доступ до публічної інформації від 13 січня 2011 року № 2939-VI , відповідно до Типового переліку відомостей,що становлять  службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів,затвердженого  наказом  ДСА України від 23 жовтня 2012 року № 138, керуючись ст.. 24 Закону України « Про судоустрій і статус суддів від 7 липня 2010 року № 2453-VI ,

         н а к а з у ю:

п. 1   наказу від 05.11.2012 р. № 14-зп «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть

 міститися в документах з організації діяльності   Ширяївського районного суду» викласти в новій редакції:

      1.Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ширяївського районного суду Одеської області  ( додається).


Голова суду                    ( підпис )                                      В.О.Николайчук

 

 

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Наказом голови

                                                                                              Ширяївського районного суду

                                                                                              від « 29 »грудня 2012 року № 20-зп

 

                                                                                         

                                               Типовий перелік

відомостей,що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ширяївського районного суду Одеської області.

 

1. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

2. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

3. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

4. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

 

Керівник апарату суду                                 ( підпис )                                             Мельник Н.П.

 

 

Ш И Р Я Ї В С Ь К И Й    Р А Й О Н Н И Й   С У Д

О Д Е С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

_________________________________________________________________________

 

                                                     Н А К А З  

 

 

  « 30 »  січня 2017 року             смт Ширяєве                                1 - зп

 

 Про  затвердження   Положення  про

 Комісію з питань роботи із службовою

 інформацією Ширяївського районного

 суду Одеської області

 

 

  Відповідно до статті 24  Закону України «Про  судоустрій і статус суддів» , Типової Інструкції про порядок  ведення,обліку,зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять  службову інформацію, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України від19 жовтня 2016 р. № 736,

н а к а з у ю :

1.Затвердити Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією Ширяївського районного суду  Одеської області, що додається.

 2.Керівнику апарату суду довести цей наказ до працівників апарату суду та членів комісії не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу.

 3. В.о. прес-секретаря Ширяївського районного суду Томчаку В.В. не пізніше наступного робочого  дня за днем  видання цього наказу розмістити його на офіційному сайті Ширяївського районного суду.

 4.Контроль  за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

             

В.о. голови суду                            (підпис)                   С.А. Палій

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Наказ  голови суду

  від 30.01.2017 р. №  1-зп

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань роботи із службовою інформацією Ширяївського районного суду Одеської області

 

1.                 Комісія з питань роботи із службовою інформацією Ширяївського районного суду Одеської області  (далі — Комісія) утворюється відповідно до Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736.

2.                 Комісія є постійно діючим органом  Ширяївського районного суду Одеської області.

3.                 У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативними актами, наказами ДСА України, ТУ ДСА України в Одеській області,  наказами голови Ширяївського районного суду Одеської області   та цим положенням.

4.                 До складу Комісії, який затверджується Головою Ширяївського районного суду Одеської області, включаються працівники апарату Ширяївського районного суду , в яких створюється службова інформація.

Головою Комісії призначається заступник керівника апарату суду, а секретарем — консультант суду.

 Комісії за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома працівників апарату суду та окремих осіб рішення Комісії, здійснює облік і складає звітність про проведену роботу, веде документацію Комісії та забезпечує її збереженість.

5.                 Завдання Комісії:

складення на підставі пропозицій  працівників апарату суду та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі — Перелік відомостей), і подання його на затвердження Голові Ширяївського районного суду Одеської області ;

 

перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою його підтвердження або скасування;

розгляд документів з грифом "Для службового користування" на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

розслідування на підставі рішення Голови Ширяївського районного суду Одеської області  фактів втрати документів з грифом "Для службового користування" та розголошення службової інформації;

розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена Переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;

вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані.

6.                 Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:

контролювати дотримання  працівниками апарату суду вимог щодо роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації; що містять службову інформацію;

вимагати від працівників апарату суду у випадках втрати документів з грифом "Для службового користування" розшуку зазначених документів та надання письмових пояснень;

заслуховувати на своїх засіданнях працівників апарату суду про причини втрати з грифом "Для службового користування";

надавати Голові Ширяївського районного суду Одеської області  пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, зберігання, використання, знищення та охорони службової інформації;

інформувати керівництво Ширяївського районного суду Одеської області  з питань, що входять до компетенції Комісії.

7.                 Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

8.                 Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності — заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання Комісії Головою Ширяївського районного суду Одеської області.

 

 

Керівник апарату Ширяївського районного суду

Одеської області                                       (підпис)                                                Н.П.Мельник