Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

    «Затверджено»  

Наказом   керівника апарату Ширяївського районного суду Одеської області від 13 вересня 2010р. № 1к-З

                              ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Ширяївського районного  суду Одеського  області

 

І. Загальні положення

            1.1. Зазначені Правила внутрішнього розпорядку  Ширяївського районного суду Одеського гарнізону (далі – Правила) складені у відповідності з положеннями Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів»,  «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України, наказу ДСА України від 27 червня 2006 р. №68 «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» та регламентують основні вимоги, що ставляться до організації внутрішньої діяльності суду.

            Правила не поширюються на питання, пов’язані із безпосереднім здійсненням правосуддя, оскільки процедура розгляду судових справ і проваджень визначається чинним процесуальним законодавством України.

            1.2. Правила є обов’язковими для суддів, службовців, працівників апарату та відвідувачів суду. Правила вивішуються в суді на спеціально пристосованому стенді (дошці оголошень).

 ІІ. Основні права та обов’язки суддів, службовців  та працівників апарату суду

             2.1. Основні права та обов’язки суддів, службовців та працівників апарату суду визначаються чинним законодавством України.

            2.2. Крім того, судді, службовці та працівники апарату суду мають право на:

- працю, що відповідає професійній підготовці та кваліфікації;

- забезпечення умов праці, що дозволяють належно виконувати покладені на них службові обов’язки, безпеку, охорону праці та дотримання правил гігієни праці;

- професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації;

- оплату праці в розмірах, передбачених чинним законодавством , а також преміювання за результатами роботи;

- відпочинок, що забезпечується наданням щотижневих вихідних днів, святкових, неробочих днів та оплачуваних щорічних відпусток;

- допомогу з соціального страхування, соціальне забезпечення за віком, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

- відпустку без збереження грошового забезпечення (заробітної плати) згідно чинного законодавства;

- відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю та майну у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

- безпосереднє звернення у встановленому порядку до голови суду та його заступника.

            2.3. Судді, службовці та працівники апарату суду зобов’язані:

- у своїй службовій діяльності дотримуватись вимог чинного законодавства України, наказів, розпоряджень, вказівок і доручень голови суду та його заступника, виданих в межах наданих їм повноважень;

- підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного виконання своїх службових обов’язків;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку суду, трудової і виконавчої дисципліни;

- пред’являти при вступі на посаду документи, повідомляти відомості особистого характеру, передбачені законодавством, а також своєчасно інформувати про всі зміни щодо цих відомостей;

- повідомляти керівництву суду про події, що порушують нормальний порядок роботи;

- бережливо ставитись до засобів оргтехніки та іншого майна суду, підтримувати чистоту на робочому місці, дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей до документів;

- мати охайний зовнішній вигляд, проявляти ввічливість, повагу та терпимість;

- економно використовувати видаткові матеріали та інші ввірені матеріальні засоби, а також не допускати ведення міжнародних, міжміських, стільникових та міських телефонних переговорів, що не були викликані службовою необхідністю;

- перед вибуттям у відпустку, відрядження залишити в належному стані засоби оргтехніки та інші матеріальні цінності, що  перебувають у користуванні, передати невиконані документи (справи) через канцелярію суду вищестоящому керівництву для прийняття рішення про передоручення їх іншому виконавцю, а в разі звільнення (відставки) – повернути до кадрового відділу службове посвідчення (пропуск), судді – в порядку, передбаченому законодавством;

- зберігати державну та іншу, охоронювану законом, таємницю, а також не розголошувати відомості, що стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків та стосуються особистого життя громадян;

- дотримуватись вимог чинних Правил, а також встановленого порядку роботи із службовими документами.

            2.4. Суддям, службовцям та працівникам апарату суду забороняється:

- виносити із приміщення суду майно, документи, предмети або матеріали, що належать суду, без відповідного на це дозволу голови суду або його заступника;

- приносити в приміщення суду вибухові, отруйні та пожеженебезпечні речовини, а також предмети або товари для продажу, користуватись нестандартними електроприладами та нагрівачами;

- вчинювати діяння, що можуть зашкодити діловій репутації суду та судової системи;

- перебувати в приміщенні суду в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп’яніння, палити поза межами спеціально облаштованих для цього місць;

- виконувати на робочому місці роботу, що не пов’язана з виконанням службових обов’язків;

            2.5. Відповідальність за порушення зазначених Правил встановлюється та застосовується у відповідності з чинним законодавством з урахуванням правового статусу суддів, службовців та працівників суду.

 ІІІ. Основні права та обов’язки відвідувачів суду. Здійснення прийому громадян

             3.1. Відвідувачі суду мають право на:

- допуск в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи для участі у розгляді судових справ, за списком секретаріату суду або при пред'явленні судової повістки, постанови (ухвали) суду та документа, який засвідчує особу, а при відсутності цих документів – за вказівкою головуючого в судовому засіданні;

- допуск у відкриті судові засідання за пред'явленням документа, який засвідчує особу;

- особисте подання матеріалів чи документів до канцелярії суду з проставленням штампу суду «отримано» на додатковій копії поданих матеріалів (документів) – з понеділка по четвер з 9 до 13 години та з 14 до 17 години, а також у п’ятницю з 9 до 13 години та з 14 до 15:45 годин.;

- особистий прийом головою суду, а в його відсутності – заступником голови суду, в робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10 до 13 години;

- користування при вирішенні їх справ в суді правовою допомогою адвокатів та інших осіб у випадках, передбачених законом;

- отримання усної або письмової інформації в суді щодо результатів розгляду їх судових справ, іншої інформації, розміщеної на дошці об’яв суду;

               3.2. Судді не беруть участь у особистому прийомі громадян.

               3.3. Відвідувачі суду зобов’язані:

- повідомляти працівникам   суду мету свого прибуття та представляти документи, що посвідчують їх особу, а також судові повістки, копії судових рішень щодо їх явки;

- при участі в судовому розгляді справи перебувати в залі судового засідання та виконувати розпорядження головуючого у справі та вказівки судового розпорядника, /секретаря судових засідань/.

               3.4. Відвідувачам суду заборонено:

- звертатись до суддів і працівників апарату суду в робочий час з питань особистого характеру, надання консультацій, або з будь-яких інших питань, що не пов’язані з виконанням зазначеними особами своїх службових обов’язків;

- вчиняти дії, перелічені в  п.2.4. даних Правил;

- прибувати до приміщення суду з тваринами, з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, з колюче-ріжучими предметами, з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45х35х15 см.

               3.5. За порушення вимог Правил відвідувачі несуть відповідальність відповідно до Закону, при цьому їм може бути відмовлено в допуску до приміщення суду.

               ІV. Робочий час та час відпочинку

             4.1. Для суддів,  працівників суду та службовців  встановлюється 40-годинний п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя) з наступною тривалістю робочого дня: початок роботи о 8 годині , обідня перерва з 13 години до 13:45 годин, закінчення робочого дня о 17 годині (у п’ятницю та передсвяткові дні – о 15:45 годин).

            4.2. В разі службової необхідності наказом  голови суду  може встановлюватись чергування суддів, службовців та працівників суду згідно визначених графіків в окремі вихідні, святкові, неробочі дні.

              4.3. Компенсація робочого часу, відпрацьованого суддями, службовцями та працівниками суду у випадках, передбачених пунктом 4.2 Правил здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

           4.4. На службовців та працівників суду ведеться табель обліку робочого часу.

           4.5. Судді, службовці та працівники суду мають право з власної ініціативи перебувати на робочому місці у поза службовий час, вихідні та святкові дні виключно з метою організації своєї службової діяльності – на підставі письмового дозволу голови суду (особи, яка виконує його обов’язки). Виконання службових обов’язків у зазначений час є безоплатним

           4.6. Судді, службовці та працівники суду мають право на надання основної (щорічної) та додаткових відпусток згідно чинного законодавства;

            4.7. Черговість надання щорічних відпусток вищезазначеним особам затверджується головою суду та керівником апарату суду у виді відповідних графіків та доводиться до відома  не пізніше, ніж за 2 тижні до початку календарного року та початку цієї відпуски. При складанні графіків враховується необхідність забезпечення безперервної роботи суду.

 

 V. Робота канцелярії суду

            5.1. Робота канцелярії суду покладається на  секретаря суду у суворій відповідності з вимогами наказу ДСА України від 27 червня 2006 р. №68 «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді», а також чинним процесуальним законодавством.

           5.2. Прийом нарочним канцелярією суду справ, матеріалів, документів та звернень громадян  здійснюється з понеділка по четвер з 9 до 13 години та з 14 до 17 години, а також у п’ятницю з 9 до 13 години та з 14 до 15:45 годин.

            5.3. Прийом усіх видів поштової кореспонденції канцелярією суду здійснюється щоденно протягом робочого часу в суді.

5.4. Зберігання та ведення документів суду з кадрової роботи, особових справ суддів та державних службовців, трудових книжок, а також підготовка проектів наказів голови суду, їх облік та зберігання, покладається на  заступника керівника апарату суду.

           

 

 VІ. Робота архіву суду

             6.1. Робота архіву суду здійснюється архіваріусом у суворій відповідності з Інструкцією про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду, затвердженої наказом ДСА України від 14 липня 2003 р. №277.

           6.2. Видача та приймання судових справ і документів, підготовка проектів відповідей та довідок на звернення і запити громадян здійснюється архіваріусом щоденно протягом робочого часу.

            6.3. Судові справи і документи негайно повертаються виконавцями до архіву за минуванням потреби або в разі вибуття зазначених осіб у відрядження, відпустці чи звільненні з суду.

            6.4. Для організації роботи з попередньої експертизи наукової та практичної цінності документів, метою якої є добір судових справ та документів діяльності суду для постійного зберігання у відповідних державних архівних установах, в суді утворюється постійно діюча експертна комісія (далі - ЕК), що призначається  головою  суду.

            6.5. Усі судові справи із закінченим провадженням та документи для передання до архіву суду мають бути належним чином оформлені та підготовлені секретарем суду.

           У кожній судовій справі секретар суду повинен підшити та пронумерувати всі долучені до справи документи та скласти внутрішній опис справи.  

           Дозвіл на передання судової справи до архіву суду повинен давати суддя, під головуванням якого справу розглянуто, або голова суду після детальної перевірки даної справи, засвідчивши це своїм підписом із зазначенням дати в лівому верхньому кутку обкладинки справи. На обкладинці цієї справи суддя або голова суду, керуючись діючим Переліком типових документів із зазначенням термінів зберігання документів та відомчим переліком, зобов'язані також зазначити дату (рік), до якої (включно) справа повинна зберігатися в архіві суду, або зробити напис "постійно", якщо справа згідно з Переліками підлягає постійному зберіганню.

            6.6. Підготовку і оформлення справ, які перебувають у загальному діловодстві, для передавання до архіву суду проводить  секретар суду.

            

            6.7. Підготовлені та оформлені судові справи та інші документи суду передаються канцелярією суду до архіву суду за актами щороку за графіком, які затверджуються головою суду.

            6.8. Судові справи та справи з управлінської діяльності суду, що надійшли до архіву суду, зберігаються за роками в порядку зростання номерів.

             6.9. Справа може бути видана або надіслана з архіву суду за потреби для тимчасового користування. Дозвіл на видання або надіслання справи з архіву дає голова суду або його заступник.

           

            6.10. Вилучення справ та інших документів для знищення оформляється актами, які розглядаються ЕК, підписуються головою та членами ЕК, затверджуються головою суду або його заступником.

            

 VIІ. Інші питання організації діяльності суду

             7.1. Раціональне використання залу судових засідань, його підготовку до судових процесів забезпечує судовий розпорядник.

            7.2. Безпосереднє проведення судових процесів здійснюється в залі судових засідань та в кабінетах  суддів.

           7.3. З метою вирішення окремих питань, пов’язаних із здійсненням правосуддя та забезпечення життєдіяльності суду, головою суду (заступником голови суду), керівником апарату суду  можуть проводитись оперативні наради суддів та працівників суду.

          Періодичність проведення даних нарад визначається планами роботи суду та виниклою необхідністю.

        

        7.4. Загальний контроль за дотриманням суддями, службовцями, працівниками та відвідувачами суду даних Правил залишити за головою суду, а безпосередній контроль покласти на заступника голови суду та керівника апарату суду.

        7.5. Про всі випадки порушення Правил заступнику голови суду та керівнику апарату суду негайно доповідати голові суду.

       7.6. Випадки порушень даних Правил, допущені суддями, службовцями та працівниками суду можуть бути враховані при вирішенні питань про розподіл преміювального фонду за період, в якому мали місце такі факти.